Phương Pháp Thực Hành Đạo Đức (1957)PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC (1957)

Vấn đề Đạo Đức thật là lớn lao, bao trùm cả tư tưởng hành vi và lời nói của con người, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu. Vấn đề Đạo Đức thật là vấn đề sanh tồn của nhơn loại. Nhơn loại muốn sống còn, muốn văn minh, phải tự có Đạo Đức. Không phải khoa học là cái then chốt của văn minh, chính Đạo Đức mới là then chốt vậy. Ngày hôm nay quí Bà, quí Ông tuy gia công tu hành từ lâu, nhưng đối với Đạo Đức chưa phải là đủ vậy. Tôi muốn nói: tự mình có Đạo Đức cũng còn thiếu sót. Phải làm thế nào truyền bá Đạo Đức cho toàn thể gia đình hấp thụ, rồi từ gia đình lan rộng ra xã hội, từ xã hội phổ biến đến quốc gia, từ quốc gia đến quốc tế. Đến nguơn chót, là nguơn tiến hoá chung, năm châu bốn biển hiệp một nhà, thì người tu hành không thể nào tu một mình được. Phải làm sao cho tất cả nhơn loại trên địa cầu đều lãnh thọ hai chữ Đạo Đức. Ta có Đạo Đức, kẻ khác nhứt định phải có Đạo Đức. Nếu kẻ khác không Đạo Đức, chỉ có ta mà thôi, đó là ta tự diệt vậy. Đạo Đức, có thể đến với mọi người, vì nó chẳng phải là một tôn giáo, nó không phân biệt tôn giáo nào hết, vì nó không có ranh giới như các giáo điều của các tôn giáo. Điều cần thiết là hôm nay, quí Bà, quí Ông học tập kinh, luật, luận nhà Phật đây, là vì vấn đề Đạo Đức mà học, vì nhơn loại, vì thế giới mà học. Quí Bà, quí Ông ngày nay tuy là số ít, nhưng đó là hạt giống. Mỗi hạt giống Đạo Đức, có thể gặp duyên lành, sanh ra vô số bông trái Đạo Đức. Thế thì, nhân sanh ra quả, quả trở lại làm nhân, nhân quả trùng trùng điệp điệp. Một ngày kia, thế giới sẽ hưởng nhờ cái nhân Đạo Đức của quí Bà quí Ông đang gieo ngày nay vậy.

[Trích “Phương Pháp Thực Hành Đạo Đức] (1957)
Tác giả: Cư sĩ Minh Trí
Phật Giáo – Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam
Diễn đọc: Tú Trinh, Khánh Hoàng
Xem thêm tại:

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/thoi-trang/

4 thoughts on “Phương Pháp Thực Hành Đạo Đức (1957)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *